CEMENT

HUTNICZY

CEM III/A 32,5N – LH/HSR/NA

Cement hutniczy klasy wytrzymałościowej 32,5 o normalnej wytrzymałości wczesnej (N) produkowany jest w przemiałowni EKOCEM, w Dąbrowie Górniczej. Głównym składnikiem cementu CEM III/A 32,5N jest klinkier portlandzki (35÷64%), granulowany żużel wielkopiecowy (36÷65%) oraz regulator czasu wiązania (siarczan wapnia).

Cement hutniczy CEM III/A 32,5N – LH – HSR/NA spełnia wymagania zawarte w normie PN-EN 197-1 „Cement -Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku” oraz wymagania normy PN-B 19707 „Cement. Cement specjalny. Skład, wymagania i kryteria zgodności”.

Zgodnie z normą europejską PN-EN 197-1 „Cement. Część 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementów powszechnego użytku” cement hutniczy CEM III/A 32,5N jest cementem o niskim cieple hydratacji – LH.

Zgodnie z normą krajową PN-B-19707 „Cement. Cement specjalny. Skład, wymagania i kryteria zgodności” cement hutniczy CEM III/A 32,5N jest cementem siarczanodpornym -HSR i niskoalkalicznym -NA.

Zastosowanie:

 • produkcja betonu zwykłego (towarowego) klasy C 8/10 – C 35/45,
 • produkcja prefabrykatów wielko- i drobnowymiarowych,
 • produkcja betonu komórkowego,
 • produkcja betonu i zapraw barwionych,
 • konstrukcje i elementy prefabrykowane dojrzewające w warunkach naturalnych i podwyższonej temperatury,
 • konstrukcje masywne,
 • produkcja betonu o podwyższonej odporności na agresję chemiczną,
 • budownictwo morskie i ekologiczne (oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, zbiorniki na ścieki, instalacje do odsiarczania spalin),
 • budownictwo hydrotechniczne i podziemne,
 • budowa nawierzchni drogowych, chodnikowych i parkingowych,
 • produkcja zapraw murarskich i tynkarskich,
 • stabilizacja gruntu w budownictwie drogowym.

Cechy:

 • stabilne przyrosty wytrzymałości,
 • bardzo dobra dynamika narastania wytrzymałości w długich okresach twardnienia,
 • niskie ciepło hydratacji (poniżej 270 J/g), co praktycznie wyklucza powstanie rys skurczowych w trakcie procesu wiązania i twardnienia betonu,
 • wysoka odporność na korozję alkaliczną,
 • powolne narastanie wytrzymałości początkowej,
 • wydłużone czasy wiązania,
 • stabilne parametry jakościowe,
 • wysoka odporność na działanie czynników korozyjnych,
 • dobra urabialność mieszanki betonowej,
 • niski skurcz,
 • zmniejszona tendencja do występowania wykwitów węglanowych,
 • jaśniejsza barwa,

Cement hutniczy CEM III/A 32,5N – LH/HSR/NA jest oferowany przez GÓRAŻDŻE CEMENT S.A. luzem.

Okres gwarancji na cement CEM III/A 32,5N – LH – HSR/NA wynosi 60 dni od daty wysyłki.

Cement powinien być przechowywany zgodnie z warunkami określonymi w „Zasadach odpowiedzialności za produkt – GÓRAŻDŻE CEMENT SA”.

Pliki do pobrania: