CEMENT

HUTNICZY

CEM III/B 42,5L – LH/SR/NA

Cement hutniczy klasy wytrzymałościowej 42,5 o niskiej wytrzymałości wczesnej (L) produkowany jest w przemiałowni EKOCEM, w Dąbrowie Górniczej. Głównymi składnikami cementu CEM III/B 42,5L-LH/SR/NA są klinkier portlandzki (20÷34%) i granulowany żużel wielkopiecowy (66÷80%) oraz regulator czasu wiązania (siarczan wapnia).

Cement hutniczy CEM III/B 42,5L – LH/SR/NA spełnia wymagania zawarte w normie PN-EN 197-1 „Cement -Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku” oraz wymagania normy PN-B-19707″Cement. Cement specjalny. Skład, wymagania i kryteria zgodności”.

Zgodnie z normą europejską PN-EN 197-1 „Cement. Część 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementów powszechnego użytku” cement hutniczy CEM III/B 42,5L-LH/SR/NA jest cementem: o niskim cieple hydratacji (LH) oraz odpornym na siarczany (SR).

Zgodnie z normą krajową PN-B 19707 „Cement. Cement specjalny. Skład, wymagania i kryteria zgodności” cement hutniczy CEM III/B 42,5L-LH/SR/NA jest cementem niskoalkalicznym – NA.

Zastosowanie:

 • produkcja betonu zwykłego (towarowego) klasy C 8/10 – C 35/45,
 • konstrukcje masywne,
 • produkcja betonu o podwyższonej odporności na agresję chemiczną,
 • produkcja betonu i zapraw barwionych,
 • budownictwo morskie i ekologiczne (oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, zbiorniki na ścieki, instalacje do odsiarczania spalin),
 • konstrukcje i elementy prefabrykowane dojrzewające w warunkach naturalnych i podwyższonej temperatury,
 • budownictwo hydrotechniczne i podziemne,
 • produkcja zapraw murarskich i tynkarskich,
 • stabilizacja gruntu w budownictwie drogowym.

Cechy:

 • stabilne przyrosty wytrzymałości,
 • bardzo dobra dynamika narastania wytrzymałości w długich okresach twardnienia,
 • niskie ciepło hydratacji (poniżej 270 J/g), co praktycznie wyklucza powstanie rys skurczowych w trakcie procesu wiązania i twardnienia betonu,
 • wolne narastanie wytrzymałości początkowej,
 • wydłużone czasy wiązania,
 • stabilne parametry jakościowe,
 • wysoka odporność na działanie czynników korozyjnych,
 • dobra urabialność mieszanki betonowej,
 • niski skurcz,
 • zmniejszona tendencja do występowania wykwitów węglanowych,
 • jasna barwa.

Cement hutniczy CEM III/B 42,5L – LH/SR/NA jest oferowany przez GÓRAŻDŻE CEMENT S.A. luzem.

Okres gwarancji na cement CEM III/B 42,5L – LH/SR/NA wynosi 60 dni od daty wysyłki.

Cement powinien być przechowywany zgodnie z warunkami określonymi w „Zasadach odpowiedzialności za produkt – GÓRAŻDŻE CEMENT SA”.

Pliki do pobrania: