CEMENT

PORTLANDZKI

żużlowy CEM II/B-S 32,5R-NA

Cement portlandzki żużlowy klasy wytrzymałościowej 32,5 o wysokiej wytrzymałości wczesnej (R) produkowany jest w Cementowni Górażdże oraz w przemiałowni EKOCEM, w Dąbrowie Górniczej. Głównym składnikiem cementu CEM II/B-S 32,5R-NA jest klinkier portlandzki (65÷79%), granulowany żużel wielkopiecowy (21÷35%) oraz regulator czasu wiązania (siarczan wapnia).
Cement portlandzki żużlowy CEM II/B-S 32,5R-NA spełnia wymagania zawarte w normie PN-EN 197-1 „Cement -Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku”.

Zgodnie z normą krajową PN-B 19707 „Cement. Cement specjalny. Skład, wymagania i kryteria zgodności” cement portlandzki żużlowy CEM II/B-S 32,5R-NA jest cementem niskoalkalicznym – NA.

Zastosowanie:

 • produkcja betonu towarowego klas C 8/10 – C 35/45,
 • produkcja prefabrykatów wielko- i drobnowymiarowych,
 • produkcja betonu komórkowego,
 • produkcja betonu i zapraw barwionych,
 • konstrukcje i elementy prefabrykowane dojrzewające w warunkach naturalnych i produkcja betonu samozagęszczalnego SCC,
 • konstrukcje i elementy sprężone dojrzewające w warunkach naturalnych i poddawane niskociśnieniowej obróbce cieplnej,
 • produkcja zapraw murarskich i tynkarskich,
 • budowa dróg,
 • stabilizacja gruntu w budownictwie drogowym.

Cechy:

 • wydłużony czasy wiązania,
 • umiarkowana dynamika narastania wytrzymałości wczesnej,
 • wysoka wytrzymałość w długich okresach dojrzewania,
 • umiarkowane ciepło hydratacji,
 • niski skurcz,
 • dobra urabialność,
 • podwyższona odporność na agresję chemiczną,
 • jasna barwa.

Cement portlandzki żuzlowy CEM II/B-S 32,5R-NA jest oferowany przez GÓRAŻDŻE CEMENT S.A. luzem.

Okres gwarancji na cement CEM II/B-S 32,5R-NA wynosi 60 dni od daty wysyłki.

Cement powinien być przechowywany zgodnie z warunkami określonymi w „Zasadach odpowiedzialności za produkt – GÓRAŻDŻE CEMENT SA”.

Pliki do pobrania: